Chăm sóc mục vụ

Chăm sóc Mục vụ là trọng tâm thống nhất cho các khía cạnh tinh thần, học thuật, xã hội và cảm xúc của cuộc sống học đường tại Trường Cao đẳng Quốc tế St Paul.

Chăm sóc Mục vụ (Phúc lợi) tại St Paul's International College xảy ra trong bối cảnh sau:

 • Bao gồm tất cả mọi thứ cộng đồng trường học làm để đáp ứng nhu cầu cá nhân, xã hội và học tập của học sinh
 • Tạo ra một môi trường học đường an toàn, chu đáo, trong đó học sinh được nuôi dưỡng khi học
 • Đạt được thông qua toàn bộ chương trình giảng dạy của trường và việc phân phối nó
 • Kết hợp kỷ luật hiệu quả
 • Kết hợp các chương trình y tế dự phòng và kỹ năng xã hội
 • Công nhận sự đa dạng trong cộng đồng trường học và cung cấp các chương trình và hỗ trợ thừa nhận sự khác biệt và thúc đẩy sự hài hòa

Cung cấp cơ hội cho sinh viên:

 • Tận hưởng thành công và sự công nhận
 • Đóng góp hữu ích cho cuộc sống của nhà trường và cộng đồng rộng lớn hơn
 • Rút ra sự thích thú từ việc học của họ
 • Phát triển khả năng phục hồi, động lực bản thân và các giá trị Kitô giáo
 • Chịu trách nhiệm về phúc lợi và sự phát triển của chính mình

Các chính sách, chương trình và thực tiễn như vậy bao gồm sự cống hiến cho sự hiểu biết liên văn hóa, chương trình phát triển cá nhân phong phú và toàn diện, quy tắc kỷ luật dựa trên quyền và trách nhiệm, bồi dưỡng các kỹ năng cá nhân và nhóm, và khuyến khích hoạt động giải trí lành mạnh.

Trưởng phòng Phúc lợi và Trưởng phòng TN&MT thường xuyên trao đổi về các vấn đề mục vụ và sự liên quan của chúng trong chương trình giảng dạy NLTT. Điều này đã trở thành diễn đàn chính để thảo luận dựa trên sự phát triển cá nhân của học sinh, bắt nạt và các vấn đề chăm sóc mục vụ có liên quan khác.

Chúng tôi tiến hành một loạt các cuộc họp Năm thường xuyên do các điều phối viên Năm thực hiện để giới thiệu các chủ đề như bắt nạt, hút thuốc, kỹ năng học tập, các vấn đề sức khỏe của học sinh, lựa chọn môn học và lộ trình học tập.

Các lĩnh vực chăm sóc mục vụ khác bao gồm các định dạng sau: các cuộc họp Nhóm Lớp hai đến ba lần một học kỳ, các cuộc họp cá nhân với sinh viên quan tâm với đầu vào của Trưởng khoa, Trại và phỏng vấn cá nhân với sinh viên quan tâm, đánh giá giáo dục vào đầu học kỳ dựa trên báo cáo và kết quả của học sinh.

Trưởng phòng Phúc lợi duy trì liên lạc chặt chẽ với các giám sát viên của Nhà Nội trú và tiến hành một cuộc họp hàng tuần để thảo luận về các sinh viên quan tâm và các vấn đề hoạt động khác của các khía cạnh học tập của cuộc sống học đường.